Koordinátor prevencie

Zabezpečuje koordináciu prevencie sociálno-patologických javov ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu v oblastiach:

 • užívanie návykových látok – legálnych (alkohol, tabak, lieky...) i nelegálnych,
 • násilie a šikanovanie,
 • záškoláctvo
 • kriminalita, delikvencia, vandalizmus a iné formy násilného správania,
 • ohrozovanie mravnej výchovy mládeže,
 • xenofóbia, rasizmus, intolerancia,
 • patologické hráčstvo,
 • divácke násilie,
 • komerčné sexuálne zneužívanie detí, syndróm týraných a zneužívaných detí,
 • sociálno-patologické náboženské hnutia, sekty.


Ciele koordinátora prevencie:

 • zisťuje názory a postoje žiakov v uvedených oblastiach,
 • poskytuje o nich informácie,
 • zdôrazňuje význam primárnej prevencie,
 • pôsobí na posilňovanie hodnotového systému mládeže na princípe rovesníckeho pôsobenia a na výchovu študentov k zdravému životnému štýlu,
 • podporuje vlastné aktivity žiakov,
 • zapája celý pedagogický zbor do systému prevencie,
 • spolupracuje s rodičmi žiakov.


V školskom roku 2022/2023 bude činnosti koordinátora prevencie realizovať:

Mgr. Viera Mádrová


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31