Maturitné skúšky

Organizáciu maturitných skúšok v šk. roku 2023/2024 upravuje zákon č.245/2008 Z.z., vyhláška MŠ SR č.318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011 Z.z. a vyhlášky č. 113/2015 Z. z., zákon č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve, a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. 

            Maturita 2023/2024 – riadny termín externej časť maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a)      slovenský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok),

b)      anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, dňa 13. marca 2024 (streda),

c)      matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok).

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 9. - 12.  apríla 2024. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 6. septembra 2024. 

Termín internej časti MS je 3. až 7. júna 2024.

Informácie o MS sú zverejnené na https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Priebeh maturitnej skúšky

Externá forma maturitnej skúšky

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B1 alebo úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra – 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, ... – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Maturitný sloh - Písomná forma internej časti MS

Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných možností)
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, ... – 60 minút (1 úloha s dlhou odpoveďou)

Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná, príprava trvá 20 min. a odpoveď 20 min. (SJL, ANJ, NEJ) a 30 minút príprava a 30 min. odpoveď ( odborné predmety). 

Vysvetlivky:

DMS dobrovoľná maturitná skúška

TČOZ teoretická časť odbornej zložky (odborné predmety na ústnej časti mat. skúšky)

PČOZ praktická časť odbornej zložky (predchádza ústnym mat. skúškam)

PFIČ písomná forma internej časti maturitnej skúšky  

EČ externá časť maturitnej skúšky

ÚFIČ Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3  videá o maturitnej skúške. 

Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom,  čo ich čaká pri ústnej maturite.

Všetky videá o maturite sú dostupné na ich webovej stránke a v nasledovných linkoch:

Link  na video Ako funguje maturitná skúška? https://vimeo.com/389542395

Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? https://vimeo.com/389568646

Link na video Ako prebieha maturitná skúška? https://vimeo.com/392086164


Dokumenty na stiahnutie