Možnosti štúdia

Na našej škole sa dá študovať v dvoch formách štúdia:

1. denná forma štúdia - určená pre absolventov základných škôl, štúdium trvá 3 - 5 rokov, končí záverečnou, resp. maturitnou skúškou
odbory - 5-ročné štúdium: hotelová akadémia
odbory - 4-ročné štúdium:

kaderník – vizážista, kaderníčka - vizážistka

kozmetik - vizážista, kozmetička - vizážistka

obchodný pracovník, obchodná pracovníčka

odbory - 3-ročné štúdium:

cukrár, cukrárka

čašník, servírka

kaderník, kaderníčka

kuchár, kuchárka

pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín, pracovníčka v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín

Prihlášku doručí riaditeľ ZŠ riaditeľovi strednej školy do 20. 3. 2024.

denné nadstavbové štúdium - štúdium trvá 2 roky, je určené pre absolventov 3-ročných učebných odborov (pekár, cukrár, čašník, servírka, kuchár, aranžér, kaderník, krajčír, predavač, hostinský, kuchár - čašník príprava jedál, kuchár - čašník pohostinstvo, technicko-administratívny pracovník, aranžér - viazač kvetín, elektromechanik, autoopravár - elektrikár, inštalatér...). Štúdium končí maturitnou skúškou. 

odbory:

podnikanie v remeslách a službách

výroba potravín

Prihlášku podáva uchádzač do 31. 5. 2024.

Vyplnené a zoskenované tlačivo (viď dokumenty na stiahnutie) je možné zaslať aj elektronicky na email info@kalina.sk

2.

diaľková forma štúdia - trvá 3 roky, je určená pre absolventov 3-ročných učebných odborov, končí maturitnou skúškou a je organizovaná spravidla raz týždenne v rozsahu 6 konzultačných hodín.

odbor:  

podnikanie v remeslách a službách

výroba potravín

Prihlášku podáva uchádzač do 31. 5. 2024.

3.

skrátená forma štúdia
Pre školský rok 2023/2024 škola organizuje skrátené štúdium v učebných odboroch:

kuchár, čašník-servírka, kaderník, cukrár.

Podmienky pre prijatie:

-          Úspešné ukončenie štúdia podľa vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, resp. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, dokladovaním originálu doteraz získaného najvyššieho vzdelania.

-          V prípade, že sa do odboru neprihlási potrebný počet uchádzačov, tento odbor sa nebude otvárať.

Uchádzač o štúdium predloží vyplnenú prihlášku (potvrdená lekárom), overenú kópiu doteraz získaného najvyššieho vzdelania (ročníkové vysvedčenia zo strednej školy, výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej  skúške, diplom).

Prihlášku podáva uchádzač  v 1. termíne do 31. 5. 2024,  v 2. termíne do 31. 7. 2024.

§ 47a

Skrátené štúdium

(1) Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní.

(2) Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie.

(3) Stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium v

a) jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania alebo

b) dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania.

(4) Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety.

(5) Skrátené štúdium v jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.

(6) Skrátené štúdium v dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; úspešným ukončením absolvent získa stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b).(dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o ZS + výučný list).


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31