Objekty školy

Teoretické a čiastočne aj praktické vyučovanie je zabezpečené v šiestich pavilónoch školy, v dvoch centrách, v ktorých sa nachádzajú učebne, dve telocvične a dobre vybavená posilňovňa, učebne výpočtovej techniky, strojopisu, jazykové učebne, špeciálne učebne na prípravu pokrmov a stolovanie. Súčasťou školy sú pracoviská odborného výcviku ako cukrárska výrobňa, školský bufet, školská jedáleň, mimo školy sa nachádzajú pracoviská Dom služieb Kalina, školský závod reštauračných služieb A klub, odborné učebne pre žiakov odboru hotelová akadémia na Ul. Energetikov, kadernícky a kozmetický salón VISAGE 4 YOU.

Orientačný plán školy

plán školyPavilón A

prízemie - riaditeľňa, sekretariát, zástupcovia pre PV, zástupcovia pre TV, hospodársky úsek, technik BOZP, stolovňa, učebne (1, 17), WC
poschodie - spoločenská miestnosť (5), učebne (3, 4, 6, 7, 8, 11, 12,13, 16), kabinety

Pavilón B

prízemie - učebne (31, 32, 33, 34), kabinety, údržba, WC
poschodie - učebne (35, 37, 39, 40, 43, 45, 49), kabinety, sklad, WC

Pavilón C

prízemie - výchovný poradca, učebne (60, 62, 63, 65), kabinety, WC
poschodie - učebne (71, 72, 73, 74, 76), kabinety, upratovačky, WC

Školská jedáleň
Školský internát

Telocvičňa