Špeciálny pedagóg

Mgr. Michaela Caňová

školský špeciálny pedagóg

kabinet č. 58 v pavilóne C


KONZULTAČNÉ HODINY

Párny týždeň:

UTOROK 2. hodina (8:50 - 9:35)

STREDA 5. hodina (11:55 - 12:40)

ŠTVRTOK 1. hodina (7:55 - 8:40)

PIATOK 1. hodina (7:55 - 8:40)

Nepárny týždeň:

UTOROK 7. hodina (13:40 - 14:25)

STREDA 5., 6. a 7. hodina (11:55 - 14:25)
Náplň práce špeciálneho pedagóga:

            poskytuje:

-          odbornú pomoc a špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie žiakom, zákonným zástupcom,

-          metodickú podporu pedagogickým a odborným zamestnancom,

-          súčinnosť zariadeniu poradenstva  prevencie,

-          podieľa sa na tvorbe individuálneho učebného plánu (IVVP),

-          spolupodieľa sa na aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP a na jeho aplikácii v praxi,

-          kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných zariadeniami poradenstva a prevencie,

-          zákonnému zástupcovi odporúča odborné vyšetrenie, resp. kontrolné vyšetrenie v príslušnom centre poradenstva a prevencie (CPP),

-          aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami CPP,

-          v spolupráci s triednym učiteľom pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka SŠ,

-          vedie evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,

-          aktívne spolupracuje s výchovným poradcom a s vedením školy.