Voľné pracovné miesto

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

učiteľ SŠ všeobecnovzdelávacích predmetov – náboženská výchova

 

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: SOŠ OaS Prievidza a jej pracoviská

Termín nástupu: 01.09.2024

Pracovný pomer: doba určitá s možnosťou predĺženia

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dohodu, príp. na pracovnú zmluvu v zmysle Zákonníka práce, 5 hodín týždenne

Termín zasielania žiadostí: do 12.08.2024

Opis pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu vykonávaná pedagogickým zamestnancom v kategórii učiteľ
a podkategórii učiteľ strednej školy.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠVVaŠ SR 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

Ďalšie požiadavky:

 • Zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti (telesná, duševná)
 • Bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, organizačné schopnosti
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Predpokladom na vyučovanie predmetu náboženstvo/náboženská výchova je aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti §9 (2) zákona

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • žiadosť o zamestnanie, štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, prehľad praxe – potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list), alebo výpis zo sociálnej poisťovne, (v prípade úspešnosti z výberového konania)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnené neskorších zákonov

Informácia o plate:

 • Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov, základný plat
  v závislosti od pedagogickej praxe a zaradenia do kariérového stupňa pedagogického zamestnanca - uchádzača.

 

Žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať:

Na adresu: SOŠ OaS, Mgr. Miroslava Šurinová, personálne a mzdové oddelenie, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza,

E-mailom: miroslava.surinova@kalina.sk

Telefón: 0902 491 322

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom zamestnávateľ.

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí majú záujem pracovať v našej organizácii. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

 


Stredná odborná škola obchodu a služieb, J. Kalinčiaka 1, Prievidza

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

učiteľ/ka matematiky

 

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01  Prievidza a jej pracoviská

Termín nástupu: 01.09.2024

Pracovný pomer: 5 h/týžd, doba určitá

Druh pracovného pomeru: dohoda o pracovnej činnosti, príp. pracovná zmluva v zmysle ZP

Termín zasielania žiadostí: do 12.08.2024

Opis pracovného miesta a pre koho je miesto vhodne: učiteľ strednej školy poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania.

Požiadavky na zamestnanca:

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie:

 • Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa učiteľské/neučiteľské – doplnenie pedagogickej spôsobilosti v zmysle zákona
 • Ovládanie práce s PC, EDUPAGE, odbornosť

Uchádzač o pracovné miesto musí spĺňať:

 • Bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • Žiadosť, profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, potvrdenie o praxi (v prípade úspešnosti z výberového konania)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Informácia o plate:

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 6PT v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe uchádzača/uchádzačky.

Ako nás kontaktovať, spôsob a termín:

Požadované doklady je potrebné doručiť písomnou alebo elektronickou formou, príp. osobne
do 12.08.2024 na adresu:

SOŠ OaS, mzdové a personálne oddelenie, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

e-mail: miroslava.surinova@kalina.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Šurinová, tel č. 0902 491 322

 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o prácu v našej organizácii.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky.
Ďakujeme za pochopenie.


Stredná odborná škola obchodu a služieb, J. Kalinčiaka 1, Prievidza

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

Majster odbornej výchovy - kaderník

 

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01  Prievidza a jej pracoviská

Termín nástupu: 01.09.2024

Pracovný pomer: plný úväzok, doba určitá s možnosťou predĺženia

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva

Termín zasielania žiadostí: do 12.08.2024

Opis pracovného miesta a pre koho je miesto vhodne: pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu viesť odborný výcvik, zodpovednosť za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku.

Požiadavky na zamestnanca:

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie:

 • Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Ovládanie práce s PC, EDUPAGE, zručnosť v odbore

Uchádzač o pracovné miesto musí spĺňať:

 • Bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

 • Žiadosť, profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, potvrdenie o praxi (v prípade úspešnosti z výberového konania)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Informácia o plate:

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. 4PT v závislosti od stupňa vzdelania a započítanej praxe uchádzača/uchádzačky.

Ako nás kontaktovať, spôsob a termín:

Požadované doklady je potrebné doručiť písomnou alebo elektronickou formou, príp. osobne
do 12.08.2024 na adresu:

SOŠ OaS, mzdové a personálne oddelenie, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

e-mail: miroslava.surinova@kalina.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Šurinová, tel č. 0902 491 322

 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o prácu v našej organizácii.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky.
Ďakujeme za pochopenie.