Výchovný poradca

Informácie týkajúce sa výchovného poradenstva a drogovej prevencie (propagačné materiály z vysokých škôl, termíny podávania prihlášok, prípravné kurzy na prijímacie skúšky, dni otvorených dverí a pod.) sú zverejnené a priebežne aktualizované na nástenke v pavilóne A vedľa kabinetu výchovného poradcu č. 23.

Kontakt:

Mgr. Jana Majtánová - 0903 148 075

vychovne.poradenstvo@kalina.sk, jana.majtanova@gmail.com


Náplň práce výchovného poradcu

  • plní úlohy školského poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
  • vyhľadáva a robí prehľad všetkých výchovných a vzdelávacích problémov školy
  • pracuje v systéme sociálno-patologických javov, gamblingu a drogových závislostí, prevencie delikvencie a kriminality
  • v spolupráci s pedagógmi vyhľadáva, eviduje a zabezpečuje pomoc psychicky, emocionálne a sociálne oslabeným žiakom
  • poskytuje kompletnú metodickú a informačnú pomoc učiteľom, žiakom a ich zákonným zástupcom
  • informuje o otázkach štúdia na stredných školách, vysokých školách a pri voľbe povolania
  • sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti


Kam na vysokú školu?
Všetky aktuálne informácie, zoznam vysokých škôl, prihlášky, tlačivá a ďalšie nájdete na portáli vysokých škôl www.portalvs.sk.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch spustilo webovú stránku
www.detstvobeznasilia.gov.sk.


V školskom roku 2021/2022 bude výchovno-poradenskú činnosť realizovať:

Mgr. Jana Majtánová
Výchovná poradkyňa pre riešenie výchovných a vzdelávacích problémov študentov študijných/učebných odborov prvého a druhého ročníka.
konzultačné dni (pavilón A - č. 23 - kabinet výchovného poradcu):


párny týždeň:

UTOROK 7:55-8:40 (1.hod.), 9:40-10:25 (3.hod.), 11:50-12:35 (5.hod.) 

ŠTVRTOK 11:50-12:35 (5.hod.)

PIATOK 9:40-10:25 (3.hod.)   

         
nepárny týždeň: 

PONDELOK 7:55-8:40 (1.hod.), 11:50-12:35 (5.hod.) 

ŠTVRTOK 7:55-9:30 (1.-2.hod.)

PIATOK 9:40-10:25 (3.hod.)