Priamy nájom 3/2021

ZÁMER  A  PODMIENKY

priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2021 v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Predmet priameho nájmu:       

-          nebytové priestory budovy, zapísanej na liste vlastníctva č. 5408 ako pavilón ´A´, súpisné číslo 189, na parcele číslo 5362/12.

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu. Celková výmera podlahovej plochy prenajímaného priestoru je 462,50 m2  (231,25 m2 x 2 podlažia).

Vlastníkom budovy a pozemku, na ktorom predmetná budova stojí, je Trenčiansky samosprávny kraj, správcom uvedeného je Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Podmienky nájmu:

  1. Najnižšia cenová ponuka za predmet  priameho nájmu – nájomné – je stanovená na sumu 18,-Eur za 1 m2 podlahovej plochy za rok.   

K nájomnému budú budúcemu nájomcovi účtované náklady za služby spojené s predmetom priameho nájmu aj daň z nehnuteľnosti na základe výmeru z Mestského úradu v Prievidzi alikvotnou čiastkou k obdobiu nájmu.  

Pri podpise zmluvy nový nájomca zaplatí prenajímateľovi zálohu vo výške jednomesačného nájomného.

 

Uchádzač s najvyššou zaslanou cenovou ponukou bude vyhodnotený ako víťaz.

 

2. Doba nájmu – nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú - od 01.08.2021 do 31.07.2026.

 

3. Účel nájmu – ponúkané priestory slúžili ako triedy na vyučovanie. Sú však vhodné aj na poskytovanie služieb (napr. konanie prednášok, školení, prevádzkovanie účtovných firiem, agentúr, kancelárií, ambulancií, a pod.)

 

4. Lehota na doručenie ponúk – záujemcovia o prenájom môžu zasielať svoje ponuky do 15.06.2021 do 10,00 hod. Ponuku je potrebné predložiť na sekretariát vyhlasovateľa, alebo doručiť poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte do 15.06.2021 do 10,00 hod.

 

5. Ponuka musí byť v zalepenej obálke označenej heslom:

„Ponuka na priamy nájom priestorov – pavilón A – NEOTVÁRAŤ!“

 

6. Náležitosti ponuky – ponuka záujemcu musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu, prípadne iné podmienky a návrhy.

 

7. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční dňa 08.06.2021 v čase od 10,00 hod. do 11,00 hod., prípadne podľa osobitnej dohody na tel. čísle 046/5425391. Informácie o predmete nájmu je možné získať u kontaktnej osoby p. Ireny Oravcovej, e-mail: irena.oravcova@kalina.sk.

 

8. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť, alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie nájmu uzatvorením písomnej nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené podmienky nájmu, najmä označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu.

 

10. Komisiu na vyhodnotenie ponúk zriaďuje SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi (najmenej trojčlennú). S víťazom vyhlasovateľ uzatvorí nájomnú zmluvu, ktorá podlieha schváleniu Trenčianskym samosprávnym krajom ako zriaďovateľom vyhlasovateľa. Všetci záujemcovia, ktorí predložia svoje ponuky, budú o výsledku vyhodnotenia písomne informovaní.

 

 

V Prievidzi, dňa 18.05.2021


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31