Školská jedáleň

Čas výdaja obedov: 11.20 – 13.30 hod.

Školská jedáleň bola sprevádzkovaná v roku 1985 a zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov a žiakov školy, vrátane žiakov ubytovaných v školskom internáte. Rovnako slúži aj ako pracovisko praktického vyučovania pre žiakov v učebných odboroch kuchár, čašník, servírka, to znamená, že okrem nepedagogických zamestnancov stravu pripravujú majsterky odborného výcviku so svojimi žiakmi.

V spolupráci s ostatnými strediskami školy sa pracovníčky školskej jedálne aktívne podieľajú na zabezpečení rôznych gastronomických akcií.

Kontakt: kalina.jedalen@gmail.com, 046/542 52 64

Stravovanie žiakov a zamestnancov SOŠ obchodu a služieb

ZMENA výšky stravného od 1.6.2022!

- platba bezhotovostným spôsobom na účet školy, pravidelné čiastky posielajte do 14. dňa v mesiaci na nadchádzajúci mesiac. Prípadné odhlásenie zo stravy pôjde do preplatkov, ktoré sa zúčtujú v prospech vášho účtu v mesiaci júl.

Stravné žiaka: 2,11 € - paušálne hradí 46 € mesačne.

Stravné zamestnanca: 1,14 € - paušálne hradí 25 € mesačne.

Stravné ubytovaných našich žiakov: raňajky (1,50 €) + obedy (2,11 €) + večere (1,99 €)

Bezhotovostný prevod SOŠ OaS, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza:

IBAN:          SK63 8180 0000 0070 0050 9220

Bankový účet: 7000509220/8180 Štátna pokladnica
Konštantný symbol: 0308
Poznámka: meno priezvisko žiaka, trieda
                  meno priezvisko zamestnanca

V prípade ochorenia žiaka cez víkend je možné stravenky odhlásiť v pondelok do 7.30 hod. a počas týždňa deň vopred do 12.30 hod. na telefónnom čísle 0904 508 757 u p. Uhliarovej.


Fotogaléria