Začiatok letných prázdnin

V rámci odborového zväzu sa naši zamestnanci zúčastnili celodenného výletu v duchu wellness dňa. Prvou zastávkou bola exkurzia v Pivovari Steiger, druhou výlet do okolia Vyhní - Kamenné more. Na poslednej...

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

Menovanie skúšobných komisií a zoznam žiakov pre komisionálne skúšky v SOŠ OaS, Prievidza
24. – 26. august 2016

A je tu záver...

Vo štvrtok 30. júna 2016 sme sa rozlúčili so školským rokom 2015/2016, so žiakmi, ktorí sa už nevedeli dočkať tohto dňa a s podaktorými vyučujúcimi, ktorým ďakujeme za odvedenú prácu a za všetko, čo odovzdali...

Predbežné termíny a miesta konania opravnej EČ a PFIČ:

utorok 6.9.2016 - SJL - SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

streda 7.9.2016 - ANJ - SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza

streda 7.9.2016 - NEJ - Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín


Záverečné skúšky

V dňoch 17. - 24. júna 2016 sa konali na Kaline záverečné skúšky, ktoré pozostávali z písomnej, praktickej a ústnej časti. Žiaci učebných odborov cukrár, hostinský - hostinská, kaderník a kuchár mohli ukázať...

Ďalší šikovný žiak

Určite poznáte niekoľko úspešných športovcov z Kaliny... známych basketbalistov, vodnopólistov, prepáčte na koho som zabudla. V posledných dňoch sa k nim pridal aj Denis Farkaš z I. C odbor kuchár. Denis...
Časopis Študent č. 19, jún 2016     NOVÉ ČÍSLO

Cestovný ruch vo Vysokých Tatrách

Zavčas rána o 4:30 hod 21. júna 2016 naša trieda I. F - manažment regionálneho cestovného ruchu, obchod a podnikanie, odevný dizajn nasadla do vlaku smer Vysoké Tatry. Po vlakových raňajkách...

JEDÁLNY LÍSTOK

A klub jedálny lístok   JL

Klauzúrne skúšky

Dňa 16. júna 2016 sa v rámci odboru odevný dizajn uskutočnili obhajoby záverečných klauzúrnych prác v znamení histórie a folklóru, ktoré predviedli žiačky III. H a I. F triedy. Členmi hodnotiacej komisie boli Mgr. Viera...

Výsledné listiny uchádzačov na denné a externé štúdium v nadstavbovom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách pre školský rok 2016/2017


Študentská konferencia

Na základe poslaných prezentácií a aktivít počas Týždňa finančnej gramotnosti - Global Money Week bola vybrané študentky našej škole na reprezentovanie na celoslovenskú študentskú konferenciu do...
Kritériá 2.kola prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017

Krúžková činnosť končí...

V školskom roku 2015/2016 žiaci I. - IV. ročníka študijného odboru kuchár navštevovali krúžok MÚČNIKY A NOVÉ TRENDY V GASTRONÓMII pod vedením MOV Bc. Supukovej. Ponúkame Vám malú ukážku...

Testy tretiakov

Dňa 15. júna 2016 si žiaci III. ročníka hotelovej akadémie otestovali svoje vedomosti z odborných predmetov. Vykonali písomnú skúšku, ktorá je súčasťou záverečnej skúšky pre získanie výučného listu...
Schválenie projektu Erasmus+ 2016

Prednáška o chorobách

V utorok 14. júna 2016 pripravili zamestnanci RÚVZ Prievidza pod vedením MUDr. Mariana Jakubisa, MPH - vedúceho odboru epidemiológie prednášku pre žiakov I.G a II.L triedy. Venovali sa téme povinného a odporúčaného...
Kritéria prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na školský rok 2016/2017

Zručnosti A klub

Posledný týždeň na odbornom výcviku si žiaci II.B triedy precvičili tranšírovanie pstruha a ako dezert pripravili flambovaním lievance s horúcou jahodovou omáčkou.

In vino veritas

Vo vestibule školského závodu A klub pripravili žiaci na ukážku tematickú tabuľu s názvom In vino veritas.


Aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017

Návšteva z Maďarska

V tomto školskom roku bolo na návštevu našej školy pozvané vedenie družobnej školy II. Béla középiskola Pécsvárád v dňoch 9. - 10. júna 2016. Návštevy z družobnej školy sa zúčastnil riaditeľ Papp Gyula...
OZNAM O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - oznámenie - od 30. júna 2015

...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok