Ďalší šikovný žiak

Určite poznáte niekoľko úspešných športovcov z Kaliny... známych basketbalistov, vodnopólistov, prepáčte na koho som zabudla. V posledných dňoch sa k nim pridal aj Denis Farkaš z I. C odbor kuchár. Denis...

Predbežné termíny konania opravnej EČ a PFIČ:

utorok 6.9.2016 SJL

streda 7.9.2016 CUJ


Časopis Študent č. 19, jún 2016     NOVÉ ČÍSLO

Cestovný ruch vo Vysokých Tatrách

Zavčas rána o 4:30 hod 21. júna 2016 naša trieda I. F - manažment regionálneho cestovného ruchu, obchod a podnikanie, odevný dizajn nasadla do vlaku smer Vysoké Tatry. Po vlakových raňajkách...

JEDÁLNY LÍSTOK

Školská jedáleň   04. 07. – 08. 07. 2016
A klub jedálny lístok   JL

Klauzúrne skúšky

Dňa 16. júna 2016 sa v rámci odboru odevný dizajn uskutočnili obhajoby záverečných klauzúrnych prác v znamení histórie a folklóru, ktoré predviedli žiačky III. H a I. F triedy. Členmi hodnotiacej komisie boli Mgr. Viera...

Študentská konferencia

Na základe poslaných prezentácií a aktivít počas Týždňa finančnej gramotnosti - Global Money Week bola vybrané študentky našej škole na reprezentovanie na celoslovenskú študentskú konferenciu do...

Krúžková činnosť končí...

V školskom roku 2015/2016 žiaci I. - IV. ročníka študijného odboru kuchár navštevovali krúžok MÚČNIKY A NOVÉ TRENDY V GASTRONÓMII pod vedením MOV Bc. Supukovej. Ponúkame Vám malú ukážku...

Výsledné listiny uchádzačov na denné a externé štúdium v nadstavbovom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách pre školský rok 2016/2017


Testy tretiakov

Dňa 15. júna 2016 si žiaci III. ročníka hotelovej akadémie otestovali svoje vedomosti z odborných predmetov. Vykonali písomnú skúšku, ktorá je súčasťou záverečnej skúšky pre získanie výučného listu...

Prednáška o chorobách

V utorok 14. júna 2016 pripravili zamestnanci RÚVZ Prievidza pod vedením MUDr. Mariana Jakubisa, MPH - vedúceho odboru epidemiológie prednášku pre žiakov I.G a II.L triedy. Venovali sa téme povinného a odporúčaného...
Kritériá 2.kola prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017

Zručnosti A klub

Posledný týždeň na odbornom výcviku si žiaci II.B triedy precvičili tranšírovanie pstruha a ako dezert pripravili flambovaním lievance s horúcou jahodovou omáčkou.

In vino veritas

Vo vestibule školského závodu A klub pripravili žiaci na ukážku tematickú tabuľu s názvom In vino veritas.


Schválenie projektu Erasmus+ 2016

Návšteva z Maďarska

V tomto školskom roku bolo na návštevu našej školy pozvané vedenie družobnej školy II. Béla középiskola Pécsvárád v dňoch 9. - 10. júna 2016. Návštevy z družobnej školy sa zúčastnil riaditeľ Papp Gyula...

Talenty kraja

Dňa 9. júna 2016 boli na Trenčianskom hrade oceňované talenty trenčianskeho kraja. Z našej školy boli ocenené žiačky 4. ročníka študijného odboru kaderník vizážista - Bianka Černáková a Juliana...
Kritéria prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na školský rok 2016/2017

Objav v sebe talent

Dňa 8. júna 2016 našu školu navštívil tanečník Miroslav Žilka pod umeleckým menom "Bruise". Formou výchovného koncertu motivoval žiakov k tancovaniu, športovaniu a aktívnemu životnému štýlu. Do jeho...

Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, bol našej škole schválený grant na realizáciu projektu pod názvom: Ryby a morské...
Oznam pre žiakov k poberaniu štipendia od II. polroku šk. roku 2015/2016

Prievidzská kytica

Pod záštitou primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej a OV SZZ v Prievidzi sa dňa 6. júna 2016 konala v Centre voľného času okresná súťaž v aranžovaní živých kvetov. Bol to už jubilejný 30. ročník s názvom...

Moje mesto, Môj kraj

V rámci Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a národného projektu HLAS 2015, sme sa zapojili do súťaže Moje mesto, Môj kraj. Do súťaže dobrých nápadov...
Aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch pre školský rok 2016/2017

Úsmev ako dar

Úsmev ako dar je najväčšia dobrovoľnícka organizácia, ktorá už štvrťstoročie pomáha deťom z detských domovov, náhradných rodín a rodín v kríze. Aj našich 10 žiakov z triedy IV. K odboru hotelová akadémia sa dňa...

Diskusia

Dňa 31. mája 2016 žiaci I. F odborov OaP, MRCR, ODD diskutovali so zástupcami spoločnosti COOP Jednota o ich pracovnej a kariérnej budúcnosti, predovšetkým o tom, ako si predstavujú prácu, ktorá by...
OZNAM O ŠKOLSKOM STRAVOVANÍ

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti - oznámenie - od 30. júna 2015

...staršie udalosti nájdete v rubrike Aktuality a v Kronike

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok