NEBUĎME ĽAHOSTAJNÍ...

NEBUĎME ĽAHOSTAJNÍ...

k aktuálnym spoločenským a sociálnym problémom

            k ekologickým problémom

            k zdravotným problémom

 

Zámer, na ktorom stoja naše service learningové aktivity, je odvodený od myšlienky, s ktorou sme hlboko stotožnení – spoločnosť sme nezdedili od našich otcov – požičali sme si ju od našich detí. Z tohto dôvodu sa naša škola v spolupráci so žiackou školskou radou rozhodla v tomto školskom roku realizovať dobrovoľnícke aktivity, ktoré spája pomoc cieľovej skupine  i myšlienka naučiť mladých ľudí, aby neboli ľahostajní k problémom, ktoré sú v spoločnosti. Naše aktivity prispievajú k tomu, aby sa empatia, pomoc tým, ktorí to potrebujú, ochrana životného prostredia a úcta k prírode stali základnou mentálnou výbavou mladej generácie, najdôležitejšími kritériami pri rozhodovaní a konaní ľudí.

 

Zrealizované dobrovoľnícke aktivity zahŕňajú princípy service-learning vyučovania.

Ide o vyučovaciu a učebnú stratégiu, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Tento pôsob vzdelávania prepája teoretickú prípravu  so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. 

 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Ide o dlhodobú zmysluplnú dobrovoľnícku službu so stratégiou service learning zameranú na:

 • pomoc dlhodobo sociálne odkázaným skupinám ľudí a ľuďom, ktorí sa v takejto situácii ocitli v dôsledku aktuálnych spoločenských problémov,
 • pomoc ľuďom so zdravotným problémom,
 • pomoc spoločnosti v oblasti ekológie

Service learningové dobrovoľnícke aktivity sme realizovali počas celého školského roka. Jednotlivé aktivity sa dopĺňali alebo na seba nadväzovali, čím sa vytvorila kontinuita pomoci a komplexná služba verejnosti. 

Prvá oblasť service learningových aktivít („Nebuďme ľahostajní k aktuálnym spoločenským a sociálnym problémom) bola zameraná na pomoc sociálne odkázaným ľuďom, ktorí nedokážu finančne pokryť základné potreby a sú odkázaní na pomoc. Poskytli sme im veci, ktoré nevyhnutne potrebujú, i veci, ktoré ich potešia.  Realizovali sme:

 • pre ľudí, ktorí opustili vojnou zmietanú domovinu i tých, ktorí sa snažili a snažia žiť v konflikte: zbierku trvanlivých potravín a drogérie
 • pre rodiny v núdzi a deti z Centra pre deti a rodinu (bývalé detské domovy), ktoré sú v starostlivosti neziskovej organizácie Úsmev ako dar:

            - zbierku sladkostí a vytváranie mikulášskych balíčkov;

            - finančnú zbierku

            - zbierku oblečenia a kníh vrámci swapu – výmeny

 • pre seniorov, ktorí sú umiestnení v zariadení pre seniorov: oslovili sme triedne kolektívy, aby naplnili krabicu od topánok ako darček (podľa usmernenia) pre babičku alebo deduška.

 

Druhá oblasť service learningových aktivít („Nebuďme ľahostajní k k ekologickým problémom“) bola zameraná na pomoc v oblasti ekológie. Realizovali sme:

 • očistenie prírodného a okolitého prostredia od odpadkov a spoznávanie prírody ako vhodnej možnosti trávenia voľného času
 • zbierku zálohovaných pet fliaš a plechoviek
 • elimináciu textilného odpadu – 1. swap (výmenu) jesenného a zimného oblečenia; 2. swap (výmenu) jarného a letného oblečenia

 

Tretia oblasť service learningových aktivít („Nebuďme ľahostajní k zdravotným problémom“) bola zameraná na pomoc ľuďom so zdravotným problémom. Realizovali sme:

 • pre nevidiacich a slabozrakých: finančnú zbierku (názov akcie: „Biela pastelka“)
 • pre ľudí chorých na rakovinu: finančnú zbierku (názov akcie: „Deň narcisov“)
 • pre akútne zdravotné prípady: darovanie krvi (názov akcie: „Kvapka krvi“)

 

 

VÝCHODISKÁ PROJEKTU

Nebuďme ľahostajní k aktuálnym spoločenským a sociálnym problémom

Vojnový konflikt spôsobil, že mnohí ľudia opustili vojnou zmietanú domovinu, iní sa snažili a snažia žiť v konflikte. Na prežitie im chýba mnoho vecí, predovšetkým tie najzákladnejšie. Pomohli sme preto zbierkou trvanlivých potravín a drogérie.

Deti vyrastajúce bez rodičov, ako aj rodiny, ktoré sú v núdzi, často čelia tomu, že im chýba potrebné oblečenie, pretože si ho nemôžu dovoliť kúpiť. Pomohli sme tak, že sme im darovali oblečenie, ktoré sa vyzbieralo v zorganizovanom swape. Okrem materiálnej pomoci sme deťom urobili radosť mikulášskymi balíčkami. Je smutné, ak zvlášť pri udalostiach, kedy bývajú všetky deti obdarované (napr. sviatok sv. Mikuláša), niektoré detské oči sa pre nedostatok financií nemôžu rozžiariť.

Mnohí seniori, ktorí sú umiestnení v zariadení pre seniorov, trpia nedostatkom záujmu a pocitom osamelosti. Zintenzívňuje sa to hlavne v období Vianoc. Keďže sme ich nemohli v dôsledku protipandemických opatrení osobne navštíviť, chceli sme ich potešiť malým darčekom od nás a ukázať im, že na nich myslíme. Zorganizovali sme plnenie krabíc od topánok malými darčekmi, ktoré potešia (podľa usmernení konzultovaných s organizátorom celoslovenskej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“). Do každej krabičky pre babičku či deduška sme nezabudli vložiť aj kúsok svojho srdca, pretože toto je často jediný darček, ktorý dostanú.

Nebuďme ľahostajní k ekologickým problémom

V spoločnosti silno rezonuje odkaz – ľudstvo musí okamžite konať, musí  prispieť k riešeniu ekologických problémov v spoločnosti. 

Spolu so žiakmi našej školy sme sa zamerali na riešenie ekologických problémov v prostredí prírody a v našom okolí, ktoré sme  očistili od odpadkov a podporili sme zber a recykláciu zálohovaných pet fliaš a plechoviek. Nezabudli sme ani na problémom textilného odpadu, ktorého je veľa a je ťažké s ním bojovať. Swapom (výmenou) oblečenia sme pomohli ľuďom ekologicky sa zbaviť nepotrebného oblečenia a ekologickým spôsobom si doplniť vlastný šatník.

 

Nebuďme ľahostajní k zdravotným problémom

Každý z nás pozná človeka, ktorý sa kvôli zdraviu ocitol v neľahkej životnej situácii. Môže sa to stať i nám alebo našim blízkym, preto je potrebné byť empatickí a vedieť pomôcť. Finančnými zbierkami sme pomohli  nevidiacim a slabozrakým a ľuďom chorým na rakovinu. Zorganizovaním hromadného darovania krvi na našej škole sme zasa pomohli ľuďom, ktorí akútne potrebujú krv.

 

 

MOTIVÁCIA K REALIZOVANIU

Naša škola sa rozhodla realizovať túto komplexnú service learningovú aktivitu, pretože išlo o zmysluplnú dobrovoľnícku činnosť, ktorá bola prospešná nielen pre vybranú cieľovú skupinu či prostredie, v ktorom žijeme, ale mala potenciál významne obohatiť aj žiakov – naučiť ich vnímať potreby iných, naučiť ich empatii, komunikácii a ochote a schopnosti pomáhať iným.

 

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Uvedené service learningové aktivity boli zamerané na:

 • ľudí trpiacich ekonomickým nedostatkom (opustené deti a rodiny v núdzi, ktoré sú v starostlivosti organizácie Úsmev ako dar, regionálnej pobočky v Prievidzi), sociálne odkázaným ľuďom, ktorí sa v takejto situácii ocitli v dôsledku aktuálnych spoločenských problémov (utečenci a ľudia žijúci v konfliktom zmietanej krajine) a seniorom, ktorí sú umiestnení v zariadení pre seniorov a trpia pocitom osamelosti
 • ľudí so zdravotným problémom (nevidiaci a slabozrakí, ľudia s ochorením na rakovinu, ľudia akútne potrebujúci krv)
 • študentov našej školy a spoločnosť - v otázke ekológie

 

 

VÝSLEDKY PROJEKTU

Cieľová komunita (ľudia v núdzi, opustení seniori a ľudia so zdravotným problémom) sa presvedčili, že spoločnosť k nim nie je ľahostajná. Videli, že hoci bežní ľudia nedokážu vyriešiť ich zložitú situáciu, sú nápomocní.  Zo spätnej väzby vieme, že aj vďaka nám sa mení ich ponímanie samých seba – vidia, že nie sú príťažou pre spoločnosť, že sa na ich spoločnosť nepozerá „cez prsty“.

Pridanou hodnotou zrealizovaných service learningových aktivít je, že okrem pomoci cieľovej komunite a spoločnosti, obohatili aj samotných zapojených žiakov. Žiaci sú vnímaví k potrebám iných ľudí, vedia sa vcítiť do ich pocitov a sú ochotní nezištne pomôcť. Uvedomili si tiež dôležitosť ochrany životného prostredia a zodpovednosť za jeho stav. Sú aktívni a kreatívni, prichádzajú s mnohými nápadmi na realizáciu dobrovoľníckych aktivít.

 

 

ZÁVER

Týmto zrealizovaným projektom dobrovoľníckej činnosti sa zároveň naša škola uchádza o ocenenie Angažovaná škola.

 

Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning a prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách.

 

Viac informácií: https://angazovanaskola.sk/

 

 

 

Stredná odborná škola, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza

žiacka školská rada pri SOŠOaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

a koordinátorka žiackej školskej rady PaedDr. Andrea Krajčovičová

 


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31