Rada školy

§ 24 Pôsobnosť orgánov školskej samosprávy

(1) Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl.
(5) Rada školy
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa;
návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia,
k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skoňutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.
(16) Dĺžka funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy je štyri roky.§ 25 Členstvo v orgánoch školskej samosprávy

(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

Zoznam členov Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Prievidza - funkčné obdobie 2020-2024:

Delegovaní zástupcovia TSK:

JUDr. Ing. Jozef Stopka, PhD.

PaedDr. Eleonóra Porubcová

JUDr. Petra Hajšelová

Ing. Jozef Fabian


Zvolení zástupcovia rodičov žiakov:

Ingrid Kozáková

Tibor Mikulík

Bc. Margita Šimorková

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

Mgr. Libor Mokrý

Bc. Miroslava Lajčiaková


Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

Ingrid Dudášová


Zvolený zástupca žiakov Žiackou školskou radou:

Natália Rabarová


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31