Maturitné skúšky

Ukončenie štúdia na stredných školách sa uskutoční podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 113/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.  

            Maturita 2021/2022 – riadny termín externej časť maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a)      slovenský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2022 (utorok),

b)      anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 16. marca 2022 (streda),

c)      matematika dňa 17. marca 2022 (štvrtok).

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 5. - 8.  apríla 2022. 

Termín konania internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, jednotlivým stredným školám určí Okresný úrad, odbor školstva v sídle kraja v jeho územnej pôsobnosti (Trenčín) v čase od 23. mája 2021 do 27. mája 2022.

Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2021/2022 je stanovený na 5.-8. septembra 2022, alebo v riadnom termíne nasledujúceho šk. roka. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.

Informácie o MS sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.


Priebeh maturitnej skúšky

Externá forma maturitnej skúšky

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

Slovenský jazyk a literatúra – 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, ... – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.


Maturitný sloh - Písomná forma internej časti MS

Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných možností)
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, ... – 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)


Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná, príprava trvá 20 min. a odpoveď 20 min.


Vysvetlivky: DMS dobrovoľná maturitná skúška
TČOZ teoretická časť odbornej zložky (odborné predmety na ústnej časti mat. skúšky)
PČOZ praktická časť odbornej zložky (predchádza ústnym mat. skúškam)
OP obchodný pracovník
KOZ kozmetik
ODV odevníctvo
VLK vlasová kozmetika
SS spoločné stravovanie
VO prevádzka obchodu - vnútorný obchod

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3  videá o maturitnej skúške. 

Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom,  čo ich čaká pri ústnej maturite.

Všetky videá o maturite sú dostupné na ich webovej stránke a v nasledovných linkoch:

Link  na video Ako funguje maturitná skúška? https://vimeo.com/389542395

Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? https://vimeo.com/389568646

Link na video Ako prebieha maturitná skúška? https://vimeo.com/392086164


Dokumenty na stiahnutie