Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

Vážení hostia, zamestnanci, milí žiaci!


62, to je počet dní, ktoré ste, vy, žiaci, strávili doma, počas letných
prázdnin alebo jednoducho 2 mesiace. vždy sa niečo prekrásne končí, ale
zakaždým sa aj niečo prekrásne začne. Letné sladké dni oddychovania,
stretávania sa s priateľmi, cestovania objavovania, sa žiaľ skončili a ja dúfam,
že ste  načerpali dostatok síl a dnes vás môžem, oddýchnutých
a nedočkavých za vedomosťami, privítať na prahu nového školského roka
2023/2024. Srdečne medzi nami vítam prvákov, ktorým by som chcela zaželať
veľa šťastia a úspechov počas celého štúdia na našej škole. Veď vzdelanie je
veľký dar a bohatstvo. Práve škola je miestom , kde získavate vedomosti
a zručnosti, ktoré vás pripravia do praktického, reálneho života. A naša škola
práve takým miestom je. Žiakom v končiacich ročníkoch želám, aby tento
školský rok bol pre nich úspešný, aby v riadnom termíne úspešne ukončili
štúdium. Netreba však zabúdať, že čas rýchlo letí a povinností bude
z mesiaca na mesiac pribúdať a čas maturít či ZS sa priblíži neuveriteľne
rýchle.


K 1. septembru máme zapísaných 563 žiakov, z toho v dennom štúdiu 472
v ktorom študuje v učebných odboroch 232 žiakov, v študijných odboroch 4-
ročného štúdia 102 žiakov, v 5-ročnom štúdiu 112 žiakov, v dennom
nadstavbovom štúdiu 26 a v externých formách štúdia – 48 a v skrátenej
forme 43 žiakov.


Mojim kolegom, pedagogickým zamestnancom, prajem, aby ich náročná
pedagogická práca napĺňala, prinášala viac radostí ako sklamania. Viem, že je
to činnosť nie vždy jednoduchá a vyžaduje veľmi veľa duševných síl. Keď som
vítala našich prvákov a želala im úspešný vstup do školského roku, dovoľte,
aby som privítala aj nových pedagogických zamestnancov a zaželala im taktiež
úspešný štart: , máme nové pani majsterky: v UO cukrár – p. Miroslava
Chudá, V odbore kaderník sú to panie majsterky: Petronela Bártová a Klaudia
Ďurčanová – teší ma, že obidve vyšli z našich lavíc Medzi učiteľov po
materskej dovolenke sa vracia p. Natália Hrdá a odborná učiteľka pre odbor
kozmetik p. Helga Machová.

Dovoľte mi, aby som vám predstavila aj vedenie školy – teor. vyučovanie
zastrešujú dve zástupkyne – Mgr. Pernišová – všeobecnovzd. Predmety a MS,
Ing Sudrová – odb. predmety, projekty a HA, úsek PV bude riadiť Ing
Čertíková v našej škole pracuje aj podporný tím, ak budete mať potrebu sa
s niekym porozprávať, poradiť, pomôcť sú tu okrem vašich triednych učiteľov
aj p. Majtánová, ktorá je výchovnou poradkyňou a p. Michaela Caňová , ktorá
je školský špeciálny pedagóg. Okrem nich tu pracuje a digitálny koordinátor
a tým je p. Gavalcová.


Počas letných prázdnin pracovníci na úseku hospodárstva nezaháľali, prebehli
rôzne údržbárske práce, maľovalo sa, zariaďovalo sa, jednoducho,
pripravovali sa priestory v ktorých sa vy, žiaci, budete pohybovať počas tohto
školského roka.


Bola by som rada, keby naša škola vždy bola miestom, kde žiaci, učitelia,
majstri, ale aj ostatní školskí pracovníci sa cítili dobre, aby bola miestom, kde
plnenie si svojich povinností je pre všetkých príjemné. To však záleží od nás
všetkých. So školským poriadkom, v ktorom sú zakotvené nielen vaše práva,
ale aj povinnosti budete podrobne oboznámení na prvých triednických
hodinách, teraz len pripomeniem jeden dôležitý zákaz -
Je zakázané fajčiť v priestoroch školy, v  areáli školy a šk. pracoviskách,
a za cigaretu sa považuje aj elektronická cigareta!


Milí žiaci, ešte raz vám prajem v štúdiu dostatok síl a energie, aby ste
školský rok 2023/24 úspešne zavŕšili. Pracujme všetci tak, aby o desať
mesiacov sme mali byť na čo hrdí.


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2
3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31