6403 L podnikanie v remeslách a službách

Denné aj diaľkové nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov zameraných na služby.

Dĺžka vzdelávania a prípravy:

  • denná forma – 2 roky, diaľková forma – 3 roky
  • ukončené maturitnou skúškou

Podmienky prijatia:

  • úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom odbore
  • úspešné vykonanie prijímacej skúšky
  • zdravotná spôsobilosť

Charakteristika odboru:

Študijný odbor podnikanie v remeslách a službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania. Absolvent získa potrebné vedomosti v oblasti všeobecného a odborného vzdelania, hlavne v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, informatika a v oblasti odborného vzdelávania v predmetoch ekonomika, účtovníctvo, podnikanie, marketing, právna náuka, technika administratívy a v ďalších povinne voliteľných predmetoch zameraných na oblasť služieb v cestovnom ruchu a služieb v obchodnej prevádzke.

Uplatnenie absolventov:

Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poradenskej a rozborovej služby. Absolvent sa môže uchádzať o pomaturitné štúdium alebo o štúdium na vysokej škole.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31