MOST SPÁJAJÚCI GENERÁCIE

MOST SPÁJAJÚCI GENERÁCIE

 

Mladí ľudia stoja uprostred generácie seniorov a detí – deťmi sme boli všetci, a všetci raz zostarneme. Majú teda potenciál porozumieť obom generáciám. Často sme však svedkami toho, že mladí ľudia sú so staršími v čoraz menšom kontakte a na svet detí už zabudli. Dôsledkom je, že sa stráca vzájomné porozumenie a empatia.

 

 

Tieto témy boli jedným z dôvodov, pre ktoré sa žiacka školská rada rozhodla spojiť mladých ľudí so seniormi a s deťmi z centra pre deti a rodiny. V priebehu minulého a tohto školského roka sme zrealizovali dve dobrovoľnícke aktivity, ktoré spája myšlienka, že mladí ľudia sa môžu stať mostom, cez ktorý môžu nadviazať sociálne kontakty.

 

 

Zrealizovaná dobrovoľnícka aktivita zahŕňa princípy service-learning vyučovania.

Ide o o vyučovaciu a učebnú stratégiu, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Tento pôsob vzdelávania prepája teoretickú prípravu  so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí. 

 

 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Ide o zmysluplnú dobrovoľnícku službu zameranú na dve skupiny ľudí, ktorí trpia pocitom osamelosti, keďže ich sociálne väzby zriedka siahajú mimo inštitúciu, ktorej sú súčasťou.  Ide o  seniorov umiestnených v domove dôchodcov a deti z centra pre deti a rodiny.

 

Našim záujmom o túto skupinu ľudí, malým darčekom v  podobe živého kontaktu či dobrého slova a radosti, ktorú sme so sebou priniesli, sme chceli rozžiariť ich všedné dni a ukázať im, že nám na nich záleží. Zároveň sme sa chceli naučiť týmto ľuďom a ich problémom porozumieť.

 

Ako mladí ľudia stojíme uprostred oboch generácií, môžeme ich pochopiť a pomôcť. Stali sme sa mostom, cez ktorý vyšli zo svojej sociálnej izolácie.

 

 

VÝCHODISKÁ PROJEKTU

Seniori aj deti z centra pre deti a rodiny často trpia pocitmi osamelosti a nepotrebnosti.  Chýba im  sociálny kontakt. Seniori sa  potrebujú hlavne s niekým porozprávať; problém je však v tom, že sa často nemajú s kým rozprávať. Prestávajú sa tešiť z každodenných drobností, strácajú chuť do života, a to neprospieva ani ich zdraviu.

 

Deťom chýbajú aj kladné a opätované vzťahy k inej osobe – či už príbuzným alebo rovesníkom. Ich sociálne väzby zriedka siahajú mimo inštitúciu. S emocionálnymi potrebami súvisí aj formovanie vlastného sebaponímania, a ak dlhodobo nie sú naplnené, môže to natrvalo narušiť ich vývin.

 

 

MOTIVÁCIA K REALIZOVANIU

Naša škola sa rozhodla realizovať túto service learningovú aktivitu, pretože išlo o zmysluplnú dobrovoľnícku činnosť, ktorá bola prospešná nielen pre vybranú cieľovú skupinu, ale mala potenciál významne obohatiť aj žiakov – prekonať medzigeneračné rozdiely, naučiť ich empatii, komunikácii a ochote a schopnosti pomáhať iným.

 

  

CIEĽOVÁ SKUPINA

Uvedená service learningová aktivita bola zameraná na dve cieľové skupiny.

 

Prvou  cieľovou skupinou boli seniori umiestnení v Zariadení pre seniorov na ul. Okáľa v Prievidzi (mobilní klienti centra).

 

Druhou cieľovou skupinou boli deti z centra pre deti a rodiny, v spolupráci s nadáciou Úsmev ako dar - s regionálnou pobočkou v Prievidzi.

 

 

PRIEBEH PROJEKTU

Tento projekt pozostával z troch fáz. 

V prípravnej fáze žiaci komunikovali s vedením zariadenia pre seniorov a centra pre deti a rodiny a komunikovali aj s s vedením školy ohľadom možností realizácie naplánovaných aktivít. Na základe získaných informácie žiaci pripravili návrh aktivít, ktoré zamýšľali realizovať. V tejto fáze žiaci využili metódy brainstormingu,  skupinovej práce a diskusie.

 

V realizačnej fáze žiaci realizovali naplánované aktivity – 1. zabezpečili účinkujúcich a vytvorili spoločenský program pre seniorov; 2. vyhlásili, spropagovali a realizovali zbierku kníh pre deti, napísali odkazy deťom, zhotovili video s pozdravom pre deti a na záver odovzdali vyzbierané knihy nadácii Úsmev ako dar – pobočke v Prievidzi, ktorá ich doručila deťom vyrastajúcim v centre pre deti a rodiny. 

 

V záverečnej fáze žiaci informovali o zrealizovaných aktivitách prostredníctvom webovej stránky školy, na ktorú napísali správu a pridali fotografie.

 

  

VÝSLEDKY PROJEKTU

Klienti zo zariadenia pre seniorov príjemne strávili popoludnie s mladými ľuďmi, ktorí im ukázali, že im na nich záleží. Vychutnali si pripravený spoločenský program pozostávajúci z umeleckého prednesu a spevu ľudových piesní a známych evergreenov. Klienti centra boli nielen pasívnymi prijímateľmi, ale aktívne sa aj zapojili. Zaspievali si spolu s nami obľúbené ľudové piesne a s neskrývanou radosťou si s nami aj zatancovali. Ich radosť bola detsky úprimná, srdečná a naplnila celú spoločenskú miestnosť. Pri spoločenských hrách nám porozprávali nejednu zaujímavú a veselú príhodu z mladosti. Pri počúvaní ich spomienok sa domovom šíril náš smiech. Radosť seniorov z toho, že sa mali s kým porozprávať, bola priam hmatateľná. Seniori zo zariadenia nadviazali spoločenské kontakty, ktoré im tak veľmi chýbajú a svojou prirodzenou úprimnosťou a srdečnosťou naučili mladých ľudí, že medzigeneračná priepasť je len v nastavení mysle a navzájom si dokážu porozumieť. Naučili mladých ľudí empatii a aj schopnosti počúvať.

 

Deti z centra pre deti a rodiny si prevzali darček -  knižky, ktoré sme pre nich v rámci školy vyzbierali. Knižky obsahovali vložené pozdravy a odkazy, ktoré pre nich napísali naši žiaci, ale aj rodičia a zamestnanci školy. Pozreli si aj video, v ktorom sme ich my – členovia žiackej školskej radypozdravili a prihovorili sa im, keďže sme ich v dôsledku protipandemických opatrení nemohli osobne navštíviť. Následne nám deti prostredníctvom zamestnancov nadácie Úsmev ako dar poďakovali.Vďaka tomu, že sa žiaci snažili pomôcť týmto deťom, prihovorili sa im a nadviazali s nimi kontakt, lepšie vnímajú ich potreby a vedia sa vcítiť do ich pocitov. 

  

 

ZÁVER

Týmto zrealizovaným projektom dobrovoľníckej činnosti sa zároveň naša škola uchádza o ocenenie Angažovaná škola.

 

 

Projekt Angažovaná škola oceňuje materské, základné a stredné školy, ktoré zapracovali do klasického vyučovania progresívnu stratégiu service learning a prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách.

 

Viac informácií: https://angazovanaskola.sk/

 

 

 

Žiacka školská rada pri SOŠOaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

a koordinátorka žiackej školskej rady PaedDr. Andrea Krajčovičová


Fotogaléria