OVS 1/2021

Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Predmet nájmu na základe súťaže:

Nájom nebytových priestorov o výmere 29,90 m2, nachádzajúcich sa v časti budovy na Nábreží J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi, zapísanej na LV č. 5408, postavenej na parcele č. 1466/5, súpisné č. 90, kat. územie Prievidza.

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 

Účel nájmu: prevádzkovanie školského bufetu

 

Minimálna výška nájmu: 18,- €/m2 podlahovej plochy mesačne

 

K cene nájmu budú pripočítané všetky náklady súvisiace s predmetom nájmu (elektrická energia, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz smetí). 

  

Doba nájmu: na dobu určitú – na 5 školských rokov (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 a 2025/2026), tzn. s výnimkou letných mesiacov júl a august, za ktoré nájomca nebude platiť nájomné ani náklady spojené s užívaním predmetu nájmu  

                                            

Opis priestorov:

Predmetné priestory sú relatívne zachovalé, nachádzajú sa v nich rozvody elektrickej energie, vody – kanalizácie, sú vykurované z centrálnej kotolne školy, sú vybavené kompletným zariadením, osvetlenie je funkčné. Prístup k priestorom je zo spojovacej chodby.

Záujemcovia si môžu predmetné priestory obhliadnuť u vyhlasovateľa súťaže v pracovných dňoch, vždy od 8.00 h do 11.00 h, kontaktná osoba: Irena Oravcová

 

Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením ,,OVS – školský bufet – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza, v termíne do 15.06.2021 do 10.00 hod.

 

Do súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude doručený, alebo predložený na adresu vyhlasovateľa po stanovenej lehote. Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať. Ak bude predložená viac ako jedna cenová ponuka v rámci súťaže, bude nasledovať elektronická aukcia. 

  

Účastníkmi ponukového konania môžu byť:

·  občania Slovenskej republiky, 

·  iné fyzické osoby majúce trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

·  právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike.   

 

Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 

 

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže: 

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľkou školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

 

Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy www.kalina.sk. Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne.

 

 

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:        

  • u fyzických osôb: meno a priezvisko (aj rodné), dátum narodenia a miesto narodenia, presná adresa trvalého bydliska, číslo preukazu totožnosti, údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely súťaže; 
  • u fyzických osôb – podnikateľov: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, podmienky uzatvorenia zmluvy, účel ďalšieho využitia, telefonický kontakt;                                                                     
  • u právnických osôb: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), údaje o bankovom spojení, ponúknutá cena, v prípade, že účastník súťaže nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorú zastupuje, predložiť plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, podmienky uzatvorenia zmluvy, telefonický kontakt;
  • účastníkom súťaže predložené doklady v obálke musia byť originály alebo ich overené fotokópie;                                                                                                             ·  účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.    

 

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

  • zrušiť súťaž, pričom zrušenie súťaže  bude uverejnené  na tabuli vyhlasovateľa súťaže

   a na internetovej stránke školy: www.kalina.sk, rovnako tak na internetovej stránke

   a úradnej tabuli zriaďovateľa vyhlasovateľa súťaže;                                                                              

  • odmietnuť návrhy, v ktorých bola ponúknutá za nájom nižšia cena ako minimálna,   

    v ktorých neboli splnené všetky podmienky súťaže, príp. odmietnuť všetky predložené

    ponuky;

  • v prípade formálnych nedostatkov návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať záujemcu na jeho doplnenie.

 

S víťazom súťaže bude následne spracovaný návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorý bude predložený na schválenie zriaďovateľovi vyhlasovateľa súťaže, t.j. Trenčianskemu samosprávnemu kraju, nakoľko bez jeho predchádzajúceho súhlasu nie je prenájom možný.

 

 

Bližšie informácie záujemcom poskytne:  

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza, kontaktná osoba : Irena Oravcová 046/5425391; 0904 508 758

 

 

V Prievidzi, dňa 19.05.2021


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31