Prijímacie konanie

Výsledné listiny prijímacieho konania na nadstavbové štúdium na školský rok 2021/2022

6403 L podnikanie v remeslách a službách - denná forma

6403 L podnikanie v remeslách a službách - externá forma


Výsledné listiny 2. kola prijímacieho konania na denné štúdium na školský rok 2021/2022

6444 H čašník, servírka

2964 H cukrár


Tlačivá k zápisu do 1. ročníka

Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka

Dotazník pre zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka

Prihláška na CUJ a ETV/NBV pre 3. ročné učebné odbory

Prihláška na CUJ a ETV/NBV pre 4. ročné študijné odbory

Prihláška na CUJ a ETV/NBV pre 5. ročný učebný odbor


Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Výsledná listina PS 2021/2022 - 6323 K hotelová akadémia

Výsledná listina PS 2021/2022 - 6425 K kaderník - vizážista

Výsledná listina PS 2021/2022 - 6446 K kozmetik

Výsledná listina PS 2021/2022 - 6442 K obchodný pracovník

Výsledná listina PS 2021/2022 - 6456 H kaderník

Výsledná listina PS 2021/2022 - 2964 H cukrár

Výsledná listina PS 2021/2022 - 6444 H čašník, servírka

Výsledná listina PS 2021/2022 - 6445 H kuchár

Výsledná listina PS 2021/2022 - 2980 H pracovník v potravinárstvePrijímacia skúška do študijných odborov bude z profilových predmetov:

odbor hotelová akadémia – slovenský jazyk a literatúra (SJL) a cudzí jazyk;
ostatné odbory – SJL a matematika.


Plán pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022

Kód Názov odboru Počet prijatých
uchádzačov na triedu

min. – max.
Počet tried
6323 M hotelová akadémia
24
1
6442 K obchodný pracovník
8
0,5
6425 K kaderník – vizážista
8
0,5
6446 K kozmetik
9
0,5
2980 H pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín
12
0,5
6456 H kaderník
9
0,5
2964 H cukrár
15
0,5
6445 H kuchár
24
1
6444 H čašník, servírka
23
1

UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM DO ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6442 K OBCHODNÝ PRACOVNÍK - DUÁLNE VZDELÁVANIE kontaktujte zamestnávateľov:

DM drogerie markt na linku www.dm-vzdelavanie.sk

NAY a.s. na linku www.nayskola.sk

Poprosíme vyplniť a odoslať žiadosť o duálnom vzdelávaní.


PRIHLÁŠKY
na nadstavbové štúdium, štúdium popri zamestnaní (ŠPZ) a externé štúdium


Termín odovzdania prihlášok: 31. máj 2021

K prihláške priložte fotokópie koncoročných vysvedčení z 1. - 3. ročníka SŠ a overenú fotokópiu výučného listu.

Žiaci 3. ročníka!: k prihláške priložte fotokópie koncoročných vysvedčení z 1. a 2. ročníka SŠ a polročné vysvedčenie z 3. ročníka SŠ, overenú fotokópiu výučného listu priložíte dodatočne.

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok, vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas štúdia na SŠ.

Uchádzači o externé štúdium podávajú prihlášku do 12. septembra 2021 spolu s dokladmi o dosiahnutom vzdelaní. Bližšie informácie u Ing. Sudrovej, kontakt: jana.sudrova@kalina.tsk.sk, 046/542 0239.


Dokumenty na stiahnutie