Prijímacie konanie 2022/2023

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

Pre žiakov 9. ročníka ZŠ ponúkame v 2. kole prijímacieho konania na školský rok 2022/2023 nasledovné odbory:

ŠTUDIJNÝ ODBOR

6442 K obchodný pracovník - 1 voľné miesto 

UČEBNÉ ODBORY

2964 H cukrár - 7 voľných miest

2980 H pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín - 2 voľné miesta

6444 H čašník, servírka - 5 voľných miest

6445 H kuchár - 1 voľné miesto 

Prihlášku na štúdium do 2. kola je potrebné doručiť najneskôr 17. 6. 2022 (cez EduPage, poštou, osobne).

Písomné prijímacie skúšky do odboru obchodný pracovník sa uskutočnia dňa 21. 6.2022 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

Výsledky 2. kola prijímacieho konania sa uchádzači dozvedia do 22. 6. 2022, výsledné listiny budú zverejnené na webovom sídle školy 22. 6. 2022.

Kritériá 2.kola prijímacieho konania na školský rok 2022/23


ZÁPIS UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA


Potvrdenie o nastúpení - nenastúpení žiaka

Prihláška na CUJ a ETV/NAB


Výsledné listiny s poradím uchádzačov o štúdium

6323 K hotelová akadémia

6442 K obchodný pracovník

6425 K kaderník - vizážista

6446 K kozmetik

6456 H kaderník

2964 H cukrár

2980 H pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár


Kritériá prijímacieho konania pre uchádzačov o študijné a učebné odbory denného štúdia na školský rok 2022/2023 


UCHÁDZAČI O ŠTÚDIUM V DUÁLNOM SYSTÉME VZDELÁVANIA kontaktujte zamestnávateľov:

2980 H pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín:

Nestlé Slovensko, s.r.o. - žiadosť o duálne vzdelávanie

Kontakt: Eva Višňovská 0908 711 535

e-mail: eva.visnovska@sk.nestle.com alebo dual@sk.nestle.com

6442 K obchodný pracovník:

DM drogerie markt na linku www.dm-vzdelavanie.sk

NAY a.s. na linku www.nayskola.sk

Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov:

1. vyplniť príslušnú žiadosť o duálne vzdelávanie u zamestnávateľa a odoslať mu ju

2. po obdržaní potvrdenia od zamestnávateľa zaslať kópiu potvrdenia škole (poštou/elektronicky) 


Počet žiakov 1. ročníka pre prijímacie konanie na školský rok 2022/2023

P.č.

Kód odboru

Názov odboru

Počet prijímaných

Duálny systém vzdelávania

Dĺžka štúdia

(v rokoch)

Prijímacia skúška

1

6323 K

hotelová akadémia

25

nie

5

SJL, CUJ

2

6442 K

obchodný pracovník

8

áno

4

SJL, MAT

3

6425 K

kaderník - vizážista

8

nie

4

SJL, MAT

4

6446 K 

kozmetik

10

nie

4

SJL, MAT

5

2964 H

cukrár

15

áno

3

 

6

2980 H

pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín

12

áno

3

 

7

6444 H

čašník, servírka

20

áno

3

 

8

6445 H

kuchár

24

áno

3

 

9

6456 H

kaderník

10

nie

3

 

 

 


Kritériá prijímacieho konania na nadstavbové štúdium a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy na školský rok 2022/2023

PRIHLÁŠKY
na nadstavbové štúdium, štúdium popri zamestnaní (ŠPZ)

odbor: 6403 L podnikanie v remeslách a službách

Termín odovzdania prihlášok: 31. máj 2022

K prihláške priložte fotokópie koncoročných vysvedčení z 1. - 3. ročníka SŠ a overenú fotokópiu výučného listu.

Žiaci 3. ročníka!: k prihláške priložte fotokópie koncoročných vysvedčení z 1. a 2. ročníka SŠ a polročné vysvedčenie z 3. ročníka SŠ, overenú fotokópiu výučného listu priložíte dodatočne.

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok, vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas štúdia na SŠ.


PRIHLÁŠKY
na skrátené štúdium

odbory: 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka, 6456 H kaderník, 2964 H cukrár


1. termín odovzdania prihlášok: 31. máj 2022

2. termín odovzdania prihlášok:  31. 7. 2022

Uchádzač o štúdium predloží vyplnenú prihlášku (potvrdená lekárom), overenú kópiu doteraz získaného najvyššieho vzdelania (ročníkové vysvedčenia zo strednej školy, výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej  skúške, diplom).


Dokumenty na stiahnutie