Školská jedáleň - stravovanie

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Čas výdaja obedov: 11:20 – 13:30 hod.

Kontakt: kalina.jedalen@gmail.com0904 508 757

UPOZORNENIE

Informujeme Vás o zmenách spojených so stravovaním žiakov v školskej jedálni od školského roka 2022/2023.

Z organizačných dôvodov došlo k zmene pri prihlasovaní na stravovanie. Po úhrade stravného budú stravníci automaticky prihlásení na obedy - jedlo č.1. Zmeniť výber jedla alebo sa odhlásiť sa musia stravníci sami najneskôr deň vopred do 12:30 h prostredníctvom EduPage alebo svojím čipom v školskej jedálni.

Výdaj jedla do obedára sa realizuje len po dohode vo výnimočnom prípade, akým je náhle ochorenie. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

Platby za stravovanie od 1.1.2023:

- cena jedného obeda pre žiaka je 2,70€; paušálne sa hradí 59,40 € mesačne;

- cena jedného obeda pre zamestnanca SOŠOaS je 1,21 €, paušálne sa hradí 26,62 € mesačne;

- cena stravy pre ubytovaných žiakov: raňajky 1,82 € + obedy 2,70 € + večere 2,60 €.

Ostatné informácie nájdete v priloženej prihláške na stravovanie pre žiakov, ktorú je potrebné dôsledne prečítať a zobrať na vedomie. Žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať stravu, ale zabezpečuje si využiť túto možnosť.

 

Stravovanie pre zamestnancov sa začína 2.9.2022 a pre žiakov začína 6. 9. 2022.

Platba sa vykonáva cez bezhotovostný prevod SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza:


IBAN:          SK63 8180 0000 0070 0050 9220

Konštantný symbol: 0308

Prihlášku na stravu nájdete v súboroch nižšie - sú v nej uvedené pokyny ku platbe! Prihlášky zašlite elektronicky na email kalina.jedalen@gmail.com, alebo ich odovzdajte osobne v školskej jedálni, príp. na sekretariáte školy.

Jedálny lístok je uvedený v EduPage! 


Dokumenty na stiahnutie