Inventarizácia

<<späť na Žiacke projekty  |  27.5.2016
Videoprojekt Učím sa, učím ťa - Inventarizácia

Žiaci III. F - manažment regionálneho cestovného ruchu - pripravili video z vyučovacej hodiny na tému Inventarizácia. Jednoduchým zrozumiteľným a zaujímavým spôsobom priblížili učivo spolužiakom. V reálnych podmienkach školy vykonali inventarizáciu majetku. Video znázorňuje priebeh inventarizácie, vysvetľuje, kedy sa inventarizácia vykonáva, akým spôsobom a prečo sa vykonáva. Je pomôckou, ktorá naučí žiakov vysvetliť rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou, popísať priebeh inventarizácie a spracované výsledky sa naučia využiť v rámci medzipredmetových vzťahov v predmete ekonomika a účtovníctvo. Určia si spôsob účtovania inventarizačných rozdielov.