Voľné pracovné miesto

Ponuka voľného pracovného miesta

1. Pracovné miesto:  Učiteľ/ka odborných predmetov SŠ – Gastronomický
cestopis, potraviny a výživa, stolovanie, suroviny, technológia, špeciálne cukrárske
techniky

– Skupina odborov vzdelávania 63 a 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
I a II


2. Pracovné miesto:  Učiteľ/ka odborných predmetov SŠ – potraviny
a výživa, technológia prípravy pokrmov, cvičenia z technológie príprav pokrmov,
technológia
– Skupina odborov vzdelávania 63 a 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
I a II


Požadovaný stupeň vzdelania:  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z.
Prax v odbore: -
Miesto výkonu práce:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
Nástup: 08.01.2024, pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovného pomeru
Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.09.2023.
Rozsah úväzku: plný úväzok
Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa v strednej škole
Ďalšie požiadavky:
 zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 bezúhonnosť
 ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, priebeh zamestnaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

3. Pracovné miesto:  Majster/ka odbornej výchovy SŠ v odbore kuchár
4. Pracovné miesto:  Majster/ka odbornej výchovy SŠ v odbore kuchár
Požadovaný stupeň vzdelania:  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z.
Prax v odbore: -
Miesto výkonu práce:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
Nástup: 08.01.2024, pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovného pomeru
Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 01.09.2023
Rozsah úväzku: plný úväzok
Náplň práce: pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe
v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov. Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu
a bezpečnostných predpisov pri práci.
Ďalšie požiadavky:
 zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
 bezúhonnosť
 ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, priebeh zamestnaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

5. Pracovné miesto:  Elektrikár - vodič - údržbár
Požadovaný stupeň vzdelania:  stredné odborné vzdelanie s maturitou, odborná spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach podľa vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z. z. (§ 22),
vodičský preukaz sk. B,
Miesto výkonu práce:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza a jej pracoviská
Prax v odbore: vítaná
Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Rozsah úväzku: plný úväzok (37,5 h/týžd)
Pracovná doba: 6.00-14.00 h
Nástup: 08.01.2024, pracovný pomer v zmysle Zákonníka práce, doba určitá s možnosťou
predĺženia pracovnej zmluvy
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, priebeh zamestnaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti a požadované doklady zasielať do 24.11.2023
Kontaktná osoba:                  
Mgr. Miroslava Šurinová
Telefón: 046/542 077, 0902 491 322,
e-mail: miroslava.surinova@kalina.sk

Vopred ďakujem všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o prácu v našej organizácii. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.