INFORMÁCIE PRE ODBOR HOTELOVÁ AKADÉMIA

Odborná prax

Podľa vyhlášky 282/2009 MŠ SR o stredných školách a vyhlášky 268/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o SŠ je študijný odbor 6323 6 HA s platnosťou od 1. septembra 2009 zaradený do zoznamu študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list. Po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 hodín tvorí odborný výcvik (odborná prax), sa žiakovi okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydáva aj výučný list. (Za vyučovaciu hodinu v odbornom výcviku, odbornej praxi sa počíta 60 minút.) Žiaci počnúc 1. ročníkom s platnosťou od školského roku 2009/2010 po naplnení uvedenej podmienky získavajú výučný list s číselným kódom a názvom 6323 6 hotelová akadémia. Škola vydáva k vysvedčeniu o maturitnej skúške dodatok, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom vzdelávacom programe (charakteristika odboru, prehľad získaných kompetencií, obsahových aj výkonnostných štandardov, možností pracovného zaradenia absolventa).

Podľa Vyhlášky o stredných školách č. 65/2015 §3 odst. 5, ktorá je v platnosti od 1. apríla 2015, je stanovený počet hodín žiakov na odbornej praxi takto:

Odbornú prax v zmluvných pracoviskách žiaci vykonávajú nasledovne:
2. ročník: v rozsahu 3 týždňov (5-dňový týždeň, 7 hodín denne),
3. ročník: v rozsahu 4 týždňov (5-dňový týždeň, 7 hodín denne),
4. ročník: v rozsahu 6 týždňov (5-dňový týždeň, 7 hodín denne).

Prax sa uskutočňuje v zmluvných pracoviskách v hoteli Remata, v hoteli Sorea v Piešťanoch a v Bratislave, ďalej v kúpeľoch (SPA - Veľká Fatra) v Turčianskych Tepliciach, na Vyšnej Boci a v hoteli Repiská v Nízkych Tatrách. Žiaci nastupujú na prax podľa vopred pripraveného rozpisu termínov a mien žiakov a podľa pokynov vyučujúceho predmetu prax. Uvedený počet hodín strávených denne na pracovisku môže byť upravený podľa prevádzkových potrieb pracoviska, v konečnom súčte je to však 35 hod. za týždeň (PO - NE). Na uvedených pracoviskách platia pravidlá daného zariadenia a vnútorný poriadok školy. Na pracoviskách majú žiaci zabezpečené ubytovanie a stravovanie zdarma. Pokiaľ sa žiak zúčastní v rámci ročníka viacerých turnusov praxe, ako je dané pre príslušný ročník, táto sa mu započítava do celkového počtu. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v tlačive Pokyny k odbornej praxi v odbore hotelová akadémia.


Pokyny a tlačivá k predmetu odborná prax

Pokyny na odbornú prax pre odbor hotelová akadémia 2015
Predná strana k zložke Prehľad praxe
Záznam študenta o priebehu praxe - týždenný
Menovky na prax a odborný výcvik


Zadania pre manažérov k praktickej časti maturitnej skúšky 5. ročníka odboru HA
Manuál k protokolu slávnostnej tabule pre 3. a 4. ročník odbor HA  
Pokyny k príprave a vypracovaniu protokolu k zručnosti pre 4. ročník odbor HA
Kalkulačný list k pokrmom
Kalkulačný list k miešaným nápojom a káve
Kalkulačný list k nápojom
Tabuľka výrobných a tepelných strát potravín
Normovací hárok
Žiadanka surovín

KONTAKT

SOŠ obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

Tel. č.: 046/542 21 10
E-mail: info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk

© 2012 KalinaStudio, kontakt na správcu webu: adminkalina@gmail.com | mapa stránok