Činnosť Žiackej školskej rady

Žiacka školská rada pri SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi (ŽŠR) reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Poslaním ŽŠR je riešenie problémov žiakov, organizovanie školskej záujmovej činnosti, zveľaďovanie priestorov školy a i. Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenke a tiež z odkazovej schránky. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Prvou ich aktivitou v šk. roku 2009/2010 bola prezentácia našej školy na októbrovom podujatí aj s kultúrnym vystúpením, ktoré organizovalo CVČ Prievidza a Mesto Prievidza. Atmosféru jednotlivých aktivít budeme dokumentovať prostredníctvom fotografií zverejnených postupne na tejto webovej stránke.

Zástupcom žiakov v RADE ŠKOLY je predseda Žiackej školskej rady Jessika Kňažková.

Koordinátor žiackej školskej rady je PaedDr. Andrea Krajčovičová.

Mikuláš na Kaline Na deň sv. Mikuláša 6. 12. 2022 do našej školy zavítal Mikuláš aj s anjelmi a čertami, pozdravil každú triedu a rozdal žiakom cukríky. V triedach vládla veselá nálada a žiaci a dokonca aj mnohí učitelia boli tematicky oblečení, čo umocnilo vianočnú atmosféru.
200 ton z lesa von Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenského projektu "200 ton z lesa von". V Mestskom parku a okolí vyzbierali 78 kg odpadkov. Mesto PRIEVIDZA zapožičalo lapače na odpadky a zabezpečilo odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu.

Dokumenty na stiahnutie

  • (0 súborov)