Činnosť Žiackej školskej rady

Žiacka školská rada pri SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi (ŽŠR) reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Poslaním ŽŠR je riešenie problémov žiakov, organizovanie školskej záujmovej činnosti, zveľaďovanie priestorov školy a i. Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenke a tiež z odkazovej schránky. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Prvou ich aktivitou v šk. roku 2009/2010 bola prezentácia našej školy na októbrovom podujatí aj s kultúrnym vystúpením, ktoré organizovalo CVČ Prievidza a Mesto Prievidza. Atmosféru jednotlivých aktivít budeme dokumentovať prostredníctvom fotografií zverejnených postupne na tejto webovej stránke.

Zástupcom žiakov v RADE ŠKOLY je predseda Žiackej školskej rady Jessika Kňažková.

Koordinátor žiackej školskej rady je PaedDr. Andrea Krajčovičová.

200 ton z lesa von Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenského projektu "200 ton z lesa von". V Mestskom parku a okolí vyzbierali 78 kg odpadkov. Mesto PRIEVIDZA zapožičalo lapače na odpadky a zabezpečilo odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu.

Dokumenty na stiahnutie