Komisionálne skúšky

Čl. 1
Komisionálne skúšky

(1)     Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak

a)    vykonáva rozdielovú skúšku,

b)    je skúšaný v náhradnom termíne,

c)    má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie;[1]) ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve,

d)    sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,

e)    vykonáva opravné skúšky,

f)     vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,

g)    bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,

h)   koná praktickú skúšku a skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,

i)     vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

j)      vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,

k)    školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.[2])

(2)     Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku[3]) alebo v druhom polroku[4]) v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b).

(3)     Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku je nedostatočný[5]) alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov[6]) sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. e).

(4)     Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov.[7])

(5)     Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky okrem skúšky podľa odseku 1 písm. c sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.

(6)     Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

(7)     O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písm. a) až k) rozhodne riaditeľ školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľ školy.

(8)     Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z

a)    predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy;

b)    skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,

c)    prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.

(9)     Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

(10)  Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka[8]). Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje

a)    údaje identifikujúce žiaka,

b)    hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,

c)    návrh hodnotenia a klasifikácie žiaka.


[1])    § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[2])    § 13 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[3])    § 56 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[4])    § 56 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[5])    § 56 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[6])    § 56 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[7])    § 55 ods. 22 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[8])    § 24 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13

od 13.10.2022, 09:00 do 13.10.2022, 12:00

14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31